Sopimusehdot

 

1. Tervetuloa Driimiin

Driim Oy (Y-tunnus: 3131089-6), jäljempänä Driim, myy tilauspohjaista ja kertaluontoista verkkopalvelua, ja näihin liittyviä sisältöjä ja muita tuotteita, jäljempänä Palvelut, osoitteessa driim.fi tai muilla Driimin verkkosivustoilla, jäljempänä Sivusto, tai Driimin sovelluksien, jäljempänä Alustat, kautta. Pavelut sisältävät myös kulloinkin tarjottavat ominaisuudet, lisäpalvelut ja asiakaspalvelun.

Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Driimin ja luonnollisen hennkilön, jäljempänä Käyttäjä, välillä, kun Käyttäjä tekee tilauksen, jäljempänä Tilaus, Driimin Palveluille. Tilauksella tarkoitetaan minkä tahansa maksuttoman tai maksullisen Driimin Palvelun Tilausta. Ainoastaan 18 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö voi tehdä Tilauksen Driimin Palveluille. Driimillä on oikeus olla tekemättä Tilausta Käyttäjän kanssa, tai purkaa Tilaus, mikäli Käyttäjä on rikkonut alla kuvattua sopimusta.

Nämä Sopimusehdot ja Tietosuojaseloste, jäljempänä Yleiset ehdot, yhdessä velvoittavat Driimiä ja Käyttäjää. Yleiset ehdot muodostavat Driimin ja Käyttäjän välisen sopimuksen, jäljempänä Sopimus.

Kun Sopimus on tehty, toimittaa Driim siitä Käyttäjälle vahvistuksen sähköpostitse myöhemmin näissä ehdoissa kuvatun käyttäjätiln rekisteröinnissä Käyttäjän antamaan sähköpostiin.

2. Palvelun luonne

Tehdessään Tilauksen Käyttäjä hyväksyy Sopimuksen ja saa pääsyn Driimin nimeämille kyseisen Tilauksen Palveluille. Driim voi tulevaisuudessa vaihtaa, muuttaa tai päivittää kunkin Tilauksen Palvelun sisältöä.

Driim tarjoaa seuraavia Tilauksia:

Ilmainen tilaus

Käyttäjä rekisteröityy vähintään sähköpostillaan, ja Ilmaisesta tilauksesta riippuen mahdollisesti myös muilla käyttäjätiedoillaan Driimin Palveluun, ja saa ilman maksutietojen antamista käyttöönsä Ilmaisessa tilauksessa erikseen määritetyt Palvelut. Käyttäjällä on oikeus irtisanoa Sopimus koska tahansa Ilmaisen tilauksen kuluessa ilman, että hänen tarvitsisi maksaa Palvelusta. Ilmainen tilaus on mahdollinen vain jos Käyttäjällä ei ole kyseisellä hetkellä aktiivista maksullista Sopimusta. Päivittäessään Ilmaisen tilauksen mille tahansa maksulliselle tilaukselle Käyttäjä säilyttää Ilmaisen tilauksen palvelunsa.

Määräaikainen tilaus

Käyttäjä suorittaa tilauksen antamalla Palvelun tilauksen yhteydessä määritetyt käyttäjä- ja maksutiedot. Määräaikaisen tilauksen pituus riippuu Palvelusta. Käyttäjällä on mahdollisuus maksaa määräaikainen tilaus kertamaksuna ennakkoon tai automaattisina kuukausittaisina veloituksina. Määräaikainen tilaus uusiutuu automaattisesti määräajan umpeuduttua ellei Käyttäjä irtisano Sopimusta näissä ehdoissa myöhemmin esitetyn mukaisesti.

Kertatilaus

Käyttäjä suorittaa tilauksen antamalla Palvelun tilauksen yhteydessä määritetyt käyttäjä- ja maksutiedot. Kertatilauksen maksu suoritetaan tilauksen yhteydessä kerran, jonka jälkeen Käyttäjä saa kyseiselle tilaukselle nimetyt Palvelut käyttöönsä tilauksessa määritetyksi ajaksi. Jotkut Kertatilattavista Palveluista voidaan sisällyttää Määräaikaiseen tilaukseen Käyttäjän siihen päivittäessä Sopimuksensa.

3. Palvelun käyttö

Käyttääkseen Driimin Palvelua:

 • Käyttäjän tulee rekisteröidä Sivustolla tai Alustalla käyttäjätili (katso lisätietoja kohdasta 4) ja suorittaa Tilaus
 • Käyttäjällä tulee olla pääsy Sopimuksen mukaisiin tiettyihin laitteisiin, järjestelmiin ja yhteyksiin (katso lisätietoja kohdasta 5)
 • Käyttäjän tulee maksaa maksut Sopimuksen mukaisesti (katso lisätietoja kohdasta 6)

Käyttäjä saa käyttää Palvelua ainoastaan omaan käyttöönsä ja vain Sopimuksen mukaisesti. Käyttäjä ei saa tehdä itse, tai rohkaista, avustaa tai aiheuttaa, että joku kolmas osapuoli tekee mitään seuraavista:

 • käyttää Palvelua kaupalliseen tai julkiseen tarkoitukseen;
 • käyttää Palvelua mihinkään laittomaan tarkoitukseen;
 • kopioida/toisintaa, lainata, myydä, lähettää, jakaa, muokata tai millään muulla tavoin luovuttaa tai mukauttaa Palvelussa olevaa sisältöä;
 • kiertää, muokata, poistaa, muuttaa tai millään muulla tavoin manipuloida mitään turvatoimia, salausta tai jotakin muuta Palvelun osana olevaa teknologiaa tai ohjelmistoa; tai
 • muutoin käyttää Palvelua tekijänoikeuslakien tai muiden lakien vastaisesti.

Palvelun käyttö tämän kohdan vastaisesti tulkitaan aina olennaiseksi sopimusrikkomukseksi, jonka johdosta Driim voi päättää Sopimuksen välittömin seurauksin.

4. Rekisteröityminen

Käyttäjätilin rekisteröiminen Driimin Tilauksille voi tapahtua joko Sivustolla, Alustalla tai Driimin kulloinkin sopiviksi katsomien muiden palvelujen ja sosiaalisen median kautta. Kun rekisteröityminen tapahtuu muiden palvelujen tai sosiaalisen median kautta, voidaan Käyttäjän käyttäjätietoja hankkia kyseisistä toisista palveluista tai sosiaalisesta mediasta, jotta Käyttäjän käyttäjätili Driimissä voidaan luoda.

Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että rekisteröitymishetkellä Käyttäjän antamat tiedot ovat paikkansapitäviä, mukaan lukien toisista palveluista ja sosiaalisesta mediasta saadut tiedot ja Käyttäjän tulee tarpeen mukaan päivittää oikeat tiedot käyttäjätilillensä. Rekisteröityessään Käyttäjä saa antaa tietoja ainoastaan sellaisista pankki- ja luottokorteista tai muista Driimin ajoittain tarjoamista maksutavoista, jäljempänä Maksutapa, jotka ovat Käyttäjän omaisuutta.

Rekisteröityessään Käyttäjä antaa käyttäjänimen ja salasanan, jäljempänä Kirjautumistiedot. Käyttäjän Kirjautumistiedot ovat Käyttäjän henkilökohtaisia tietoja, eikä kolmas osapuoli saa käyttää niitä. Käyttäjän tulee säilyttää Kirjautumistiedot niin, että ne ovat turvassa luvattomalta pääsyltä. Käyttäjä vastaa kaikesta Palvelun käytöstä, joka tapahtuu käyttäjätilin kautta.

Mikäli Käyttäjä epäilee Kirjautumistietojensa luvatonta käyttöä, tulee Käyttäjän välittömästi vaihtaa salasanansa. Mikäli Driimillä on syytä uskoa, että Kirjautumistiedot ovat paljastuneet tai niitä väärinkäytetään millä tahansa muulla tavalla sellaisten henkilöiden toimesta, joilla ei ole lupaa niiden käyttöön, Driimillä on oikeus välittömästi keskeyttää pääsy Palveluun tai purkaa Sopimus näissä Sopimusehdoissa myöhemmin kuvatun mukaisesti.

Driimillä on milloin tahansa oikeus pyytää Käyttäjää vaihtamaan salasanansa ja sillä on myös oikeus keskeyttää pääsy Palveluun kunnes salasana on vaihdettu. Muutokset tulee toteuttaa viipymättä.

5. Järjestelmät, yhteydet ja laitteet

Voidakseen käyttää Palvelua Käyttäjällä tulee olla vaatimusten mukaiset tarvittavat ja hyväksytyt järjestelmät, yhteydet ja laitteet. Driim julkaisee erittelyn vaatimuksista Sivustolla tai se on muutoin saatavilla. Näiden vaatimusten täyttäminen ei kuitenkaan takaa, että Käyttäjä pystyy käyttämään Palvelua. Palvelun käyttö voi edellyttää sitä, että Käyttäjä asentaa kolmannen osapuolen ohjelmistoja. Driim ei missään tapauksessa vastaa tai ole vahingonkorvausvastuussa tällaisista kolmansien osapuolten ohjelmistoista.

Palvelu edellyttää, että Käyttäjällä on käytössään internet-yhteys. Käyttäjä vastaa kaikista tällaiseen yhteyteen liittyvistä kustannuksista, mukaan lukien dataliikenteen kustannukset, riippumatta siitä, missä Käyttäjä käyttää Palvelua.

Ainoastaan Sivustolla lueteltuja tai muutoin Driimin ilmaisemia laitteita saa käyttää ja rekisteröidä Palvelua varten. Driimillä on oikeus harkintavaltansa puitteissa aika ajoin määrittää, mitä laitteita pidetään hyväksyttyinä. Driim ei vastaa tai ole vahingonkorvausvastuussa minkään hyväksytyn laitteen toiminnasta tai sen yhteensopivuudesta Palvelun kanssa.

Driim ei ole vastuussa siitä, että Käyttäjä ei osaa käyttää Palvelua tai mikäli pääsy Palveluun on rajoitettu johtuen internetin ylikuormituksesta tai johtuen tietokoneisiin tai muihin laitteisiin, verkkoihin, elektroniikkaan tai viestintäyhteyksiin liittyvistä vioista tai ongelmista.

6. Maksut ja maksaminen

Palvelua koskevat maksut tulevat maksettaviksi Sivustolla olevan kulloinkin saatavilla olevien hintatietojen mukaisesti.

Määräaikaisessa tilauksessa Käyttäjä maksaa koko määräaikaisen jakson maksun kerralla Tilauksen yhteydessä, tai aina seuraavan kuukauden maksun etukäteen joka kuukausi sitä päivää vastaavana päivänä, jäljempänä Kuukausittaisena maksupäivänä, jona Käyttäjä suoritti ensimmäisen Palvelua koskevan kuukausimaksun. Kertatilauksessa Käyttäjä maksaa valitseman kertaluontoisen Palvelun kerralla Tilauksen yhteydessä.

Käyttäjä voi suorittaa maksun millä tahansa Driimin Sivustollaan tarjoamalla Maksutavalla. Käyttäjä suostuu pitämään Palvelun Määräaikaistilauksen Kuukausittaista maksupäivää varten tarvittavat varat saatavilla valitun Maksutavan kautta jokaisena maksuneräpäivänä.

Mikäli Käyttäjällä on Ilmainen tilaus, maksua ei suoriteta Ilmaisen tilauksen aikana.

Määräaikaisen tilauksen ajanjakson viimeisen kuukausimaksun jälkeen Määräaikainen tilaus uusiutuu automaattisesti, mikäli Käyttäjä ei ole irtisanonut Sopimusta ennen Tilauksen päättymistä, päivänä, jäljempänä Uusimispäivä, joka on kuukauden sama päivä, kuin Määräaikaisen tilauksen Tilauspäivä. Uusimispäivä saattaa joskus vaihtua, esimerkiksi silloin, kun Käyttäjän Sopimus on tullut voimaan kalenteripäivänä, jota ei ole seuraavina kuukausina. Tietoja Käyttäjän seuraavasta Uusimispäivästä on saatavilla Käyttäjän tilitiedoissa.

Mikäli Käyttäjä on valinnut kuukausiveloitteisen Määräaikaisen tilauksen, eikä ole asettanut saataville riittäviä varoja Kuukausittaisena maksupäivänä, tai myöhemmin Uusimispäivänä, Driim yrittää veloittaa tilausmaksun luotto- tai pankkikortilta tai muulta Maksutavalta, jonka Käyttäjä on rekisteröinyt. Driim saattaa keskeyttää tilille pääsyn, jos maksua ei ole maksettu Kuukausittaisena maksupäivänä tai Uusimispäivänä. Pääsy tiliin palautetaan, kun maksu on maksettu, mutta Käyttäjälle ei korvata tilin keskeyttämisestä menetettyä aikaa. Palautetun tilin Kuukausittainen maksupäivä ja Uusimispäivä pysyvät samoina kuin ne olivat ennen keskeyttämistä.

Mikäli maksu viivästyy, Driimillä on myös oikeus veloittaa viivästyskorkoa erääntyneen summan osalta sovellettavan lain mukaisesti, samoin kuin lakisääteiset muistutuskulut ja soveltuvin osin perintäkulut.

Riippumatta siitä, mitä yllä olevissa kohdissa määrätään, mikäli Käyttäjä on ostanut Tilauksen kolmannelta osapuolelta, tulevat maksut suoritettavaksi tämän sopimuksen mukaisesti.

7. Alaikäiset

Palvelua ei ole tarkoitettu lasten käyttöön ilman vanhempien tai huoltajien mukana oloa, valvontaa ja suostumusta. Vanhemmat tai huoltajat, jotka sallivat lasten käyttää Palvelua, vastaavat yksinomaisesti sen määrittämisestä, onko Palvelun sisältö kyseiselle lapselle sopivaa.

8. Sosiaalinen media

Driim voi antaa Käyttäjän asettaa osan käyttäjätilistään saataville sosiaaliseen mediaan, kuten Facebookiin ja Instagramiin. Mikäli Käyttäjä haluaa käyttää tätä toimintoa, yleisö ja muut Käyttäjät saattavat nähdä osia Käyttäjän Palvelua koskevasta käyttäjätilistä, mukaan lukien sisältö, jota Käyttäjä on Palvelussa käyttänyt. Käyttäjä suostuu siihen, että tällainen sisältö näkyy yleisölle ja hyväksyy, että Driim ei vastaa sisällöstä silloin kun se on sosiaalisessa mediassa.

Mikäli Käyttäjä käyttää sosiaalista mediaa Palvelun yhteydessä, Käyttäjä ei saa käyttää sosiaalista mediaa millään tavalla, jonka voidaan katsoa olevan loukkaavaa, häiritsevää, ahdistelevaa, säädytöntä, syrjivää tai millään muulla tavoin sopimatonta tai laitonta.

9. Käyttäjän julkaisut Sivustolle ja Alustalle

Driim voi antaa Käyttäjän julkaista Sivustolla ja Alustalle aineistoa kuten arvosteluja, kysymyksiä ja kommentteja, myöhemmin Käyttäjäjulkaisu, Palvelusta. Julkaisemalla Käyttäjulkaisuja Sivustolla ja Alustalle Käyttäjä suostuu siihen, että Käyttäjäjulkaisut ovat Driimin ja muiden Käyttäjien saatavilla.

Käyttäjäjulkaisu ei saa:

 • sisältää tekijänoikeuksin, tavaramerkkilainsäädännöllä tai muilla immateriaalioikeuksilla suojattua sisältöä ilman oikeudenhaltijan nimenomaista suostumusta;
 • markkinoida mitään tuotetta, palvelua tai yritystä;
 • yksilöidä ketään henkilöä ilman kyseisen henkilön nimenomaista suostumusta (esimerkiksi nimeltä, osoitteen osalta, kuvalla tai videolla); tai
 • olla loukkaavaa, häiritsevää, ahdistelevaa, säädytöntä, pornografista, syrjivää tai millään muulla tavoin sopimatonta tai Driimin yksin tekemällä ja itsenäisellä päätöksellä mahdollisesti laitonta.

Käyttäjä vastaa kaikesta Driimin kärsimästä vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Käyttäjäjulkaisu on julkaistu tämän kohdan vastaisesti.

Käyttäjä suostuu siihen, että Driim tarkastaa Käyttäjän Käyttäjäjulkaisun sisällön sekä poistaa Käyttäjäjulkaisun harkintavaltansa mukaan.

Käyttäjä tiedostaa ja ymmärtää, että Käyttäjäjulkaisuissa esitetyt lausunnot ja mielipiteet ovat muiden käyttäjien, että Driim ei tue mitään tällaisia lausuntoja ja mielipiteitä ja että kyseiset lausunnot ja mielipiteet saattavat olla vääriä tai harhaanjohtavia.

Driim on oikeutettu itse tai kolmannen tahon kautta käyttämään Käyttäjäjulkaisuja ilman eri maksua Driimin, Palvelun tai sen sisällön, mutta myös Driimin kanssa yhteistyössä tekevien tahojen palveluiden ja tuotteiden markkinoinnissa. Julkaisemalla Käyttäjäjulkaisun Sivustolla tai Alustalla Käyttäjä suostuu tällaiseen käyttöön.

10. Muutokset ja muokkaukset Sopimukseen

Driim pidättää oikeuden muuttaa Palvelun maksuja ja muita ehtoja. Käyttäjälle ilmoitetaan tällaisista muutoksista viimeistään 30 päivää ennen muutosten astumista voimaan. Jos Käyttäjä ei hyväksy muutoksia, Käyttäjä voi irtisanoa Sopimuksen ennen muutosten voimaanastumista. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli Sopimusta ei ole irtisanottu ennen muutosten voimaantuloa. Jos Käyttäjä on jo ehtinyt suorittamaan maksun, joka kohdistuu muutosten voimaanastumisen jälkeiseen ajankohtaan, Käyttäjä on velvoitettu edellisen Sopimuksen mukaisesti tämän ajanjakson ajan. Muutokset, jotka ovat selkeästi Käyttäjän eduksi, astuvat voimaan välittömästi ilman, että Käyttäjällä on oikeus irtisanomiseen ja Driimillä ei ole velvollisuutta ilmoittaa Käyttäjälle näistä muutoksista.

Mikäli Käyttäjä on ostanut Palvelun kolmannelta osapuolelta ja näiden välisessä sopimuksessa määrätään Käyttäjän oikeuksista Palvelun muutoksiin ja muokkauksiin, sovelletaan Käyttäjän oikeuksiin sen sijaan tämän sopimuksen ehtoja.

Yllä kuvatuista muutoksista tiedotetaan Käyttäjälle alla kuvatun mukaisesti.

11. Peruutusoikeus

Solmimalla Sopimuksen Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Palvelu toimitetaan välittömästi ja että sisältö asetetaan välittömästi Käyttäjän saataville. Käyttäjällä on 14 vuorokautta oikeus peruuttaa Palvelu tai Sopimus kun Palvelun toimittaminen on aloitettu. Jos Palvelun toimittaminen on aloitettu ja Käyttäjä ei enää halua olla Sopimuksen velvoittama, Käyttäjän pitää irtisanoa Sopimus alla esitetyn mukaisesti.

12. Tiedottaminen

Driim voi lähettää ilmoituksia Käyttäjälle sähköpostitse, tekstiviestillä, postitse, laskulla tai julkaisemalla ne Sivustolla tai Alustalla. Tällaiset ilmoitukset voivat esimerkiksi sisältää olennaisia tietoja tilauksista/tilistä esimerkiksi palvelupäivityksistä sekä Palvelun muutoksista. Käyttäjän katsotaan vastaanottaneen ilmoitukset välittömästi silloin, kun ne lähetetään sähköpostilla tai tekstiviestillä. Postilla ja laskulla lähetetyt ilmoitukset katsotaan tulleen Käyttäjän vastaanottamiksi kolmantena (3) päivänä siitä, kun kirje tai lasku on postitettu.

Driimin katsotaan täyttäneen ilmoitusvelvollisuutensa, kun se on lähettänyt ilmoitukset Käyttäjän Driimille viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, puhelinnumeroon tai postiosoitteeseen riippumatta siitä, että Käyttäjä ei enää käytä tällaisia osoitteita tai että ne eivät muutoin ole käyttökelpoisia.

13. Sopimuksen kesto ja päättyminen

Ilmainen tilaus on käyttäjätilin rekisteröinnin jälkeen sitomaton, ja Käyttäjä voi päättä Ilmaisen tilauksen sisältävän Sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla Sopimuksen päättämisestä Driimille ilman, että hänen tarvitsisi maksaa Palvelusta.

Kertatilaus on kertaluontoisen maksun jälkeen sitomaton, ja Käyttäjä voi päättä Ilmaisen tilauksen sisältävän Sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla Sopimuksen päättämisestä Driimille.

Määräaikainen tilaus tehdään Palvelussa ilmoitetun pituiseksi jaksoksi.

Määräaikaisen tilauksen voi maksaa Tilauksen yhteydessä kokonaisuudessaan kerralla, jolloin Määräaikaisen tilauksen Sopimus on voimassa ilman Kuukausittaisia maksupäiviä kyseisen Palvelun pituisen jakson ajan.

Määräaikaisen tilauksen voi maksaa Tilauksen yhteydessä myös Kuukausittaisilla maksupäivillä, jolloin Käyttäjän Tilauksen yhteydessä antamaa Maksutapaa veloitetaan automaattisesti kuukausittain Palvelun hinnaston ja Määräaikaisen tilauksen keston mukaisesti.

Jos Käyttäjä valitsee Määräaikaisen tilauksen Kuukausittaisella maksupäivällä, valtuuttaa Käyttäjä Driimin ylläpitämään Käyttäjän tilitietoja ja veloittamaan Käyttäjän antamaa Maksutapaa automaattisesti tilatun Palvelun mukaisesti kuukausittain ilman, että Käyttäjän tarvitsee tehdä mitään Tilauksen jälkeisiä toimia. Jos Driim ei voi laskuttaa tiliä, jonka Käyttäjä on valtuuttanut Määräaikaiselle tilaukselle Kuukausittaisella maksupäivällä, Driim voi oman harkintansa mukaan:

 • laskuttaa Käyttäjää tilatusta Palvelusta ja keskeyttää pääsyn palveluun, kunnes maksu on suoritettu ja vastaanotettu
 • ja / tai pyrkiä päivittämään Käyttäjän Maksutavan kolmansien osapuolien (esim. Käyttäjän pankin tai luotonantajan) kautta jatkamaan laskutusta tililtä tämän Sopimuksen valtuuksien mukaisesti

Määräaikaisen tilauksen umpeuduttua sitä pidennetään automaattisesti Uusiutumispäivänä edellisen Sopimuksen pituisella jaksolla, Tilauksella ja maksumallilla siihen asti, kunnes Käyttäjä tai Driim irtisanoo Sopimuksen sen ehtojen mukaisesti. Yhtään Tilausta koskevaa, etukäteen maksettua maksua ei makseta takaisin ja Käyttäjällä on oikeus jatkaa Palvelun käyttöä Sopimuksen loppuun saakka.

Mikäli Käyttäjä haluaa irtisanoa Sopimuksen, Käyttäjän on ilmoitettava tästä Driimille sähköpostitse [email protected], puhelimitse 0404564880 tai Sivuston driim.fi kautta. Mikäli Driim haluaa irtisanoa Sopimuksen, Driimin on tehtävä ilmoitus Käyttäjälle sähköpostitse tai puhelimitse.

Määräaikainen tilaus uusiutuu automaattisesti, kun Käyttäjän kerralla tai Kuukausittaisina maksupäivinä maksama jakso loppuu, ellei Käyttäjä ole irtisanot Sopimusta Uusiutumispäivään mennessä.

Sen lisäksi, mitä edellä olevissa irtisanomislausekkeissa todettu, Driimillä on välittömin vaikutuksin oikeus purkaa Sopimus ja / tai estää välittömästi Käyttäjän Palvelun käyttö, mikäli jokin seuraavista tapahtuu:

 • Käyttäjä on viivästynyt minkä tahansa maksun suorittamisessa vähintään kaksikymmentä (20) päivää
 • Palvelua käytetään luvattomasti, tai kohtuullisilla perusteilla voidaan epäillä, että luvatonta käyttöä tapahtuu;
 • Käyttäjä on millä tahansa muulla tavalla olennaisesti rikkonut Sopimusta tai toistanut sopimusrikkomuksen.

Mikäli Driim purkaa Sopimuksen edellä mainittujen kohtien mukaisesti, Käyttäjä ei ole oikeutettu maksettujen maksujen palautukseen, ja Driimillä on oikeus veloittaa Käyttäjältä mahdollisen Määräaikaisen tilauksen maksamattomat erät Kuukausittaisista maksupäivistä.

Riippumatta siitä, mitä yllä olevissa kohdissa määrätään, mikäli Käyttäjä on ostanut Tilauksen kolmannelta osapuolelta, sovelletaan Palvelun kestoon ja päättymiseen sen sijaan tämän sopimuksen ehtoja.

14. Immateriaalioikeudet

Kun Driimin kanssa allekirjoitetaan Sopimus, myöntää Driim Käyttäjälle ei-yksinomaisen, siirtokelvottoman ja rajoitetun lisenssin, joka oikeuttaa pääsyyn Palvelun sisältöön. Käyttäjä saa käyttää tätä Palvelua ja Palvelun sisältöä ainoastaan tämän Sopimuksen mukaisesti.

Palvelun sisältö on Driimin omaisuutta ja ne ovat tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja / tai muun immateriaalioikeuslainsäädännön suojaamia. Käyttäjän Driimin kanssa tekemä Sopimus ei millään tavoin pidä sisällään Palvelun sisältöön tai Palveluun liittyvien omistus- tai muiden immateriaalioikeuksien luovutusta Käyttäjälle.

15. Tietoturva

Käyttäjä ei saa toimia tavalla, jonka seurauksena Palvelu tai Alustat saattavat lakkaavat toimimasta johtuen ylikuormittumisesta, vahingoittumisesta tai huononemisesta. Käyttäjä ei saa myöskään loukata tai estää toisen Käyttäjän Palvelun käyttöä.

Käyttäjä ei saa yrittää saada luvatonta pääsyä Alustoihin tai Palveluun liittyviin verkkoihin, tietokonejärjestelmiin, sisältöön tai tietoihin. Tämän määräyksen rikkomista pidetään aina olennaisena sopimusrikkomuksena, joka saattaa muun muassa johtaa Sopimuksen välittömään purkuun.

16. Vastuunrajoitus, häiriöt ja palvelukatkokset

Driimille tulee ilmoittaa häiriöistä, palvelukatkoksista ja muista Palvelussa ilmenevistä vioista kohtuullisen ajan kuluessa siitä kun Käyttäjä havaitsi vian, tai jona Käyttäjän olisi se pitänyt havaita, jotta Käyttäjä olisi oikeutettu korvaukseen alla olevan kohdan mukaisesti. Vikailmoitus, joka on annettu kahden kuukauden kuluessa siitä hetkestä, jona Käyttäjä havaitsi vian, katsotaan asianmukaisesti annetuksi. Driim ei vastaa sellaisista Palvelun vioista, jotka ovat Driimiin vaikutusvallan ulkopuolella, Driimin valiitsemien palveluntarjoajien aiheuttamia, tässä tai muista vioista, joiden aiheuttajana ovat Käyttäjän käyttämät hyväksymättömät laitteet tai Käyttäjän tai kolmannen osapuolen huolimattomuus.

Driim pyrkii vastaamaan ja korjaamaan ainoastaan sellaisia häiriöitä, palvelukatkoksia ja muita vikoja, jotka aiheutuvat Driimin vastuulla olevista olosuhteista, jotka ovat Driimin vaikutusvallan piirissä ja joita ei ole käsitelty aiemmin tässä Sopimuksessa. Driim ei kuitenkaan ole velvoitettu korvaamaan jo maksettuja tilausmaksuja tällaisten häiriöiden, palvelukatkosten ja muiden vikojen osalta, tai purkamaan Sopimusta.

Driim, sen tytäryhtiöt, työntekijät, hallituksen jäsenet ja yhteistyökumppanit eivät missään olosuhteissa vastaa mistään Käyttäjälle tai millekään muulle osapuolelle Alustojen tai Palvelun käytöstä aiheutuneesta tappiosta tai vahingosta.

17. Vastuunvapautus

Kaikki Palvelussa ja Alustalla oleva sisältö on puhtaasti informatiivista. Driim ole vastuussa tiedon oikeellisuudesta.

18. Korvausvelvollisuus

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan ja pitämään Driimin, sen tytäryhtiöt, työntekijät, hallituksen jäsenet ja yhteistyökumppanit vastuusta vapaana liittyen kaikkiin tappioihin, kustannuksiin tai vaatimuksiin, jotka aiheutuvat siitä tai sen yhteydessä, että Käyttäjä rikkoo Sopimusta, soveltuvaa lainsäädäntöä tai loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.

19. Sivuston ja Alustanlinkit

Sivustot ja Alustat saattavat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten tarjoamille muille verkkosivustoille. Driim ei pysty millään tavalla valvomaan tällaisten verkkosivustojen sisältöä, eikä ole missään vastuussa tällaisista linkeistä tai kyseisten verkkosivujen sisällöstä. Käyttäjä käyttää tällaisia verkkosivustoja omalla vastuullaan.

20. Kelvottomana ja Pätemättömät kohdat

Mikäli jokin näiden Käyttöehtojen tai mikä tahansa muu Sopimuksen määräys katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi tai pätemättömäksi, ei tällainen täytäntöönpanokelvottomuus tai pätemättömyys vaikuta tai aiheuta Sopimuksen muiden ehtojen pätemättömyyttä tai täytäntöönpanokelvottomuutta ja Sopimusta tai sellaista määräystä noudatetaan pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

21. Sopimuksen loukkaus

Mikäli Driim jättää käyttämättä jotakin Sopimukseen perustuvaa oikeuttaan tai vaatimasta Sopimukseen perustuvan Käyttäjän velvollisuuden suorittamista tai jättää käyttämättä jotakin sen oikeussuojakeinoa reaktiona Käyttäjän tekemään Sopimuksen loukkaamiseen, Driimin ei voida katsoa näin ollen millään tavoin hyväksyneen Käyttäjän tekemää Sopimuksen loukkaamista tai antaneensa hyväksyntäänsä vastaaville tulevaisuuden rikkomuksille, eikä muutoinkaan vaikuta Driimin Sopimuksen mukaisiin oikeuksiin.

22. Valitukset ja Erimielisyydet

Mikäli Käyttäjä ei ole tyytyväinen Palveluun, Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Driimiin valituksen tekemiseksi myöhemmin näissä ehdoissa annettuihin yhteystietoihin.

Osapuolet voivat pyrkiä ensisijaisesti ratkaisemaan tästä Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet sopimusteitse. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen, ratkaistaan erimielisyys Helsingin käräjäoikeudessa. Käyttäjällä on kuluttajana oikeus saattaa asia asuinpaikkansa ensimmäisen oikeusasteen ratkaistavaksi. Käyttäjä voi myös ensivaiheessa tehdä valituksen asianmukaiseen kansalliseen kuluttajariitalautakuntaan:

Kuluttajariitalautakunta: asiointi.kuluttajariita.fi/kuluttaja/#/fi/

23. Yhteystiedot

Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Driimiin seuraavasti:

Sähköposti: [email protected] tai

Puhelin: 0404564880

Postiosoite: Driim Oy, Ruosilantie 7, 00330 Helsinki